محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
شهر و چالش‌هاي دوران گذار
شهر، پايداري و توسعه
مديريت گردشگري
مديريت شهرالكترونيك
مديريت شهري
مديريت بحران
شهرسازي
اقتصاد شهري
خدمات شهري
معماري شهري
محيط زيست شهري
اقتصاد شهر هوشمند
عمران شهري
حمل و نقل و توسعه پايدار
معماري و شهرسازي اسلامي
جامعه شناسي و روانشناسي شهري

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
تاب‌آوري و چالش‌ها شهر و چالش‌هاي دوران گذار
محيط شهريشهر و چالش‌هاي دوران گذار
كنترل مداخلات انساني - كاهش پيامدهاي طبيعي شهر و چالش‌هاي دوران گذار
زيست‌پذيري شهر (بهداشت شهر و سلامت شهروند)شهر و چالش‌هاي دوران گذار
پيشگيري، امداد و اسكان در مديريت بحرانشهر و چالش‌هاي دوران گذار
مقابله با خشونت در شهر (امنيت فضاي شهري)شهر و چالش‌هاي دوران گذار
اقتصاد شهريشهر و چالش‌هاي دوران گذار
حفاظت از سرمايه‌هاي خرد در توسعهشهر و چالش‌هاي دوران گذار
حمايت از توسعه‌گران - مقابله با سوداگري شهر و چالش‌هاي دوران گذار
جامعه شهري شهر و چالش‌هاي دوران گذار
رفع محروميت و پاسخ به سه عامل فقر شهري (بد مسكني و بي‌مسكني، فقر آموزشي، و فقر بهداشت و سلامت)شهر و چالش‌هاي دوران گذار
مواجهه با مهاجرت و حاشيه‌نشينيشهر و چالش‌هاي دوران گذار
شهر سبز شهر، پايداري و توسعه
شهر و منابع شهر، پايداري و توسعه
مديريت منابع (زمين ، آب – انرژي) در شهر شهر، پايداري و توسعه
شهر و پسماند شهر، پايداري و توسعه
مديريت پسماندها - گام به گام به‌سوي شهر متابوليك (دگرگشت) شهر، پايداري و توسعه
شهر و زيرساخت‌ها شهر، پايداري و توسعه
زيرساخت‌هاي سبز - استراتژي‌هاي موفق شهر، پايداري و توسعه
شهر و هويت ( گذشته بستر آينده) شهر، پايداري و توسعه
شهر و ميراث‌شهري (طبيعي - مصنوع) شهر، پايداري و توسعه
بازنمايي ميراث‌هاي شهري – بهره‌برداري معاصر از آنها شهر، پايداري و توسعه
مدرنيزه كردن بافت‌هاي قديمي شهر، پايداري و توسعه
بازآفريني مراکز شهري شهر، پايداري و توسعه
شهر مستندي تاريخي از الگوهاي فضايي - اجتماعي شهر، پايداري و توسعه
برنامه‌ريزي، طراحي و شهر (ارزش طراحي خوب) شهر، پايداري و توسعه
شهر و بوم شهر، پايداري و توسعه
شهرسرمايه طبيعي در طراحي آينده شهر، پايداري و توسعه
سيماي شهر شهر، پايداري و توسعه
شهر و عملكرد شهر، پايداري و توسعه
پتانسيل‌‌هاي توسعه شهر، پايداري و توسعه
شهر و تحرك شهر، پايداري و توسعه
جغرافياي تحرك در شهر شهر، پايداري و توسعه
آينده حمل و نقل حركت ريلي و سرعت در جابجايي شهر، پايداري و توسعه
سيستم حمل و نقل شهري پايدار و زيست‌پذيري خيابان‌ها شهر، پايداري و توسعه
شهر و قلمرو عمومي شهر، پايداري و توسعه
شهر فشرده (The Compact City) شهر، پايداري و توسعه
شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسميمديريت گردشگري
تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستيمديريت گردشگري
محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطقمديريت گردشگري
رابطه بين فرهنگ و گردشگريمديريت گردشگري
راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشورمديريت گردشگري
تاثيرات فرهنگي و اجتماعي صنعت گردشگري برروي محيط هاي گردشگريمديريت گردشگري
ارايه راهكارهايي براي ايجاد صنعت گردشگري پايدار درايرانمديريت گردشگري
توسعه توريسم و توريسم پذيريمديريت گردشگري
نقش درآمدي توريسم بر توسعه كشورهامديريت گردشگري
بررسي نقش توريسم و ژئوپليتيك گردشگري در روند توسعه كشورهامديريت گردشگري
بررسي توسعه پايدار دربرنامه ريزي جهانگرديمديريت گردشگري
بررسي نقش برنامهر يزي و مديريت در توسعه پايدار گردشگريمديريت گردشگري
بررسي چالشها و فرصت هاي پيش روي توسعه صنعت جهانگردي با رويكرد توسعه پايدار درايرانمديريت گردشگري
مديريت صحيح در توسعه صنعت جهانگردي و رابطه متقابل برنامه ريزي گردشگري و توسعه پايدارمديريت گردشگري
بررسي قتصادي،اجتماعي و فرهنگي گردشگري در جامعهمديريت گردشگري
بررسي گردشگري و برنامه ريزي شهريمديريت گردشگري
بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصاديمديريت گردشگري
شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند و ارتباط آن با لايه هاي موجود فضاييمديريت شهرالكترونيك
بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرهامديريت شهرالكترونيك
بررسي ويژگي ها و ساختار شهرالكترونيك، روشها و مدلهاي مربوط به پياده سازي آنمديريت شهرالكترونيك
بررسي كاربرد و نحوه استفاده از خدمات لايه هاي مختلف رايانش ابري درشهر الكترونيكمديريت شهرالكترونيك
نقش آموزش در دولت الكترونيكمديريت شهرالكترونيك
ارائه مدل شهر الكترونيكي با الزامات فرهنگيمديريت شهرالكترونيك
آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكيمديريت شهرالكترونيك
بررسي نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدارمديريت شهرالكترونيك
نقش و ضرورت حركت به سوي استقرار شهرالكترونيك جهت نيل به توسعه پايدارمديريت شهرالكترونيك
آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازيمديريت شهرالكترونيك
چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيكمديريت شهرالكترونيك
بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقاء مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان در ابعاد مختلفمديريت شهرالكترونيك
فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالبهاي متنوع و جذابمديريت شهرالكترونيك
بررسي مفاهيم شهرالكترونيك و اعتماد سازي الكترونيكي و نقش اعتمادسازي الكترونيكي را در مورد شهر الكترونيكمديريت شهرالكترونيك
تحليل شكل مطلوب شهر پايدار ايمن و عوامل و عناصر شكل دهنده شهرمديريت شهرالكترونيك
كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان مديريت شهري
مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري مديريت شهري
تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي مديريت شهري
چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران مديريت شهري
شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري مديريت شهري
آينده پژوهي در مديريت شهري مديريت شهري
تحقق مديريت يكپارچه شهري بر پايه شبكه يكپارچه اطلاعات شهري مديريت شهري
الگوهاي تدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي توسعه شهرها مديريت شهري
نقش مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زمينلرزه مديريت شهري
ارئه راهكارهايي براي اجراي پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي BOT مديريت شهري
تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري مديريت شهري
تهيه نقشه هاي آسيب پذيري يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي.مديريت بحران
تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آنمديريت بحران
بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشورمديريت بحران
انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمنيمديريت بحران
چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژهمديريت بحران
بررسي اصول زنجيره بحراني و تاثير آن در كنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبهمديريت بحران
بررسي بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران و استفاده از نرم افزارهاي جديد در مكان يابيمديريت بحران
ارائه اهكارهاي كارساز در پيشگيري و جبران خسارات ناشي از بحران هاي محيطيمديريت بحران
بررسي موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستاييمديريت بحران
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزلهمديريت بحران
ارايه چارچوبي براي رفع نارسايي مديريت و برنامه‌ريزي بحران و سوانح در مناطق روستايي كشورتعيين‌ نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحرانمديريت بحران
ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران براي شهرداري الكترونيكمديريت بحران
نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعيمديريت بحران
فرهنگ سازي و پرورش نيروي انسانيدر مقابل با هرگونه بحران از جمله زلزلهمديريت بحران
نقش هشدار سيلاب در مديريت بحران سيلاب در كاهش خساراتمديريت بحران
راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحرانمديريت بحران
راهبردهاي آمادگي براي وقوع بحرانمديريت بحران
راهبردهاي مقابله و مواجهه با بحرانمديريت بحران
راهبردهاي بعد از بحرانمديريت بحران
تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران جهت كاهش آسيب پذيريمديريت بحران
افزايش پايداري به عنوان حلقه مكمل مديريت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آيندهمديريت بحران
بررسي چالشهايي بر سر راه مديريت خشكسالي به ويژه مديريت ريسكمديريت بحران
مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكيشهرسازي
بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهريشهرسازي
نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهرشهرسازي
بازسازي تاريخي شهرشهرسازي
احداث خيابان‌هاي امن و يا اصلاح ترافيكي خيابان‌هاشهرسازي
استفاده از فضاي سبز در طراحي محله‌ها و خانه‌ها نيز تحت مقوله شهرسازي مدرنشهرسازي
بررسي اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهريشهرسازي
بالابردن سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استاندارد‌هاي زندگيشهرسازي
تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ همچون يك‌ برنامه‌ريزشهرسازي
بررسي روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌شهرسازي
بررسي برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ كارآمد شهرشهرسازي
تبيين‌ نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهريشهرسازي
تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداريشهرسازي
افت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)شهرسازي
شهرسازي نوين و توسعه پايدارشهرسازي
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدارشهرسازي
ناپايداري شهر و عوامل موثرشهرسازي
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدارشهرسازي
هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهرياقتصاد شهري
مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آناقتصاد شهري
سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)اقتصاد شهري
اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهرياقتصاد شهري
نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهرياقتصاد شهري
نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهرياقتصاد شهري
نقش گردشگري در اقتصاد شهرياقتصاد شهري
تامين مالي و منابع درآمدي شهراقتصاد شهري
حاشيه نشيني و اقتصاد شهرياقتصاد شهري
توسعه پايدار اقتصاد شهرياقتصاد شهري
اقتصاد محيط زيست شهرياقتصاد شهري
اقتصاد حمل و نقل شهرياقتصاد شهري
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندانخدمات شهري
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهريخدمات شهري
چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهريخدمات شهري
خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطراتخدمات شهري
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهريخدمات شهري
قوانين,خدمات و محيط زيست شهريخدمات شهري
خدمات شهري و ارتقاء محيط زيستخدمات شهري
معماري و هويت شهريمعماري شهري
معماري پايدارمعماري شهري
روش ها و فناوري هاي نو در در معماريمعماري شهري
انرژي هاي نو در معماريمعماري شهري
سبك شناسي معماريمعماري شهري
مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصرمعماري شهري
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمندمعماري شهري
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژيمعماري شهري
الگوهاي معماري بوميمعماري شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرهامحيط زيست شهري
ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرهامحيط زيست شهري
فضاي سبز و محيط زيست شهريمحيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آنمحيط زيست شهري
مسائل محيط زيست كلان شهرهامحيط زيست شهري
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرهامحيط زيست شهري
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيستمحيط زيست شهري
بازاريابي و تجارت الكترونيكاقتصاد شهر هوشمند
تجزيه و تحليل وب سايت و برند هاي برند سازي از طريق شبكه هاي اجتماعياقتصاد شهر هوشمند
بررسي نمونه ها و شركتهاي موفق بين المللياقتصاد شهر هوشمند
بومي سازي استراتژيهاي بازاريابي اينترنتياقتصاد شهر هوشمند
بهينه سازي وب سايتاقتصاد شهر هوشمند
مدلهاي درآمدزايي در فضاي اينترنتاقتصاد شهر هوشمند
بررسي برندهايي كه با استفاده از وب ماركتينگ فروش خود را بالا برده انداقتصاد شهر هوشمند
استراتژي ايجاد محتوا براي افزايش ترافيك وب سايتاقتصاد شهر هوشمند
برنامه ريزي و مديريت شهريعمران شهري
مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهريعمران شهري
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيزعمران شهري
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهريعمران شهري
برنامه هاي توسعه شهريعمران شهري
چالش ها و الزامات شهرهاي آيندهعمران شهري
مهندس ترافيك و حمل و نقل شهريعمران شهري
مهندسي تونل براي نواحي شهريعمران شهري
كنترل آلودگي در مناطق شهريعمران شهري
محيط زيست و رابطه آن با توسعه پايدار شهريعمران شهري
كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت و توسعه شهري GISعمران شهري
فن آوري اطلاعات و نقش آن در مديريت و توسعه پايدار شهريعمران شهري
حمل و نقل همگانيحمل و نقل و توسعه پايدار
سيستم هاي هوشمند حمل و نقلحمل و نقل و توسعه پايدار
برنامه ريزي حمل و نقل و شهرسازيحمل و نقل و توسعه پايدار
ايمني ترافيك و ريسكحمل و نقل و توسعه پايدار
حمل و نقل و توسعه پايدارحمل و نقل و توسعه پايدار
مهندسي ترافيكحمل و نقل و توسعه پايدار
اقتصاد حمل و نقلحمل و نقل و توسعه پايدار
مديريت سيستم هاي حمل و نقلحمل و نقل و توسعه پايدار
آموزش و فرهنگ سازي ترافيكحمل و نقل و توسعه پايدار
قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيكحمل و نقل و توسعه پايدار
حمل و نقل غير موتوريحمل و نقل و توسعه پايدار
شناخت ارزش هاومفاهيم معماري وشهرسازي اسلاميمعماري و شهرسازي اسلامي
راهبردها وراهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري وشهرسازي اسلاميمعماري و شهرسازي اسلامي
تاثير فرهنگ وبازپروري هويت فرهنگي در معماري بوميمعماري و شهرسازي اسلامي
نمودهاي معماري سنتي واسلامي در معماري و شهرسازي ايرانمعماري و شهرسازي اسلامي
جايگاه معماري وشهرسازي اسلامي در جهان معاصرمعماري و شهرسازي اسلامي
واقع گرايي و آرمان گرايي معماري وشهرسازي اسلاميمعماري و شهرسازي اسلامي
نقد وتحليل نظريه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملي وبين المللي در زمينه معماري وشهرسازي اسلاميمعماري و شهرسازي اسلامي
روش هاي نظريه آفريني در معماري وشهرسازي اسلاميمعماري و شهرسازي اسلامي
فرهنگ شهر نشيني وحقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاهاي شهريجامعه شناسي و روانشناسي شهري
نقش،جايگاه وتاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهريجامعه شناسي و روانشناسي شهري


تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش