کنگره جهانی فناوری های هوشمند
اسپانسر شوید
دبیر علمی کنگره

جناب آقای نیما امیر شکاری

عضو پژوهشکده پولی و بانکی

دبیر علمی کنگره

روز شمار کنگره
تا روز برگزاری همایش :عضویت در خبرنامه فناوری اطلاعات

کمیته علمی

دکتر احمد اکبری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر بهروز مینایی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسین رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی اکبر جلالی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ستار میرزا کوچکی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر شهریار برادران شکوهی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هادی شهریار حسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید محمد رضوی زاده دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حسن ختن لو دانشگاه بو علی سینا
دکتر محمد منصو زاده دانشگاه بو علی سینا
دکتر مهدی سخایی نیا دانشگاه بو علی سینا
دکتر مرتضی یوسف صنعتی دانشگاه بو علی سینا
دکتر میر حسین یوسفیان دانشگاه بو علی سینا
 دکتر حمید جزایری  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
 دکتر سید جواد کاظمی تبار  دکتر صنعتی نوشیروانی بابل  
 دکتر اردشیر عبدی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
 دکتر سید حسین حسینی   دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
 دکتر مجید عسکر   دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی  
دکتر عسگر قندچی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
دکتر ابراهیم زارعی  دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
 دکتر مرتضی محمدی زنجیره  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
دکتر حمیدرضا حمیدی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر شکوه کرمانشاهانی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد امین مهدوی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر علی خالقی  دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر رضا دهقان دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
دکتر نغمه فعال همدانی دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
مهندسعلی هوشیاری دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
مهندس مهرداد سلامی دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
آقای حسین فردی پور دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
آقای محمد محمودیه دانشکده فنی دختران تهران(ولیعصر)
سعید جانی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

مرکز همایش